$945K Ashburn

Days on Site: 9

$475K Middleburg

Days on Site: 10

$634K Aldie

Days on Site: 10

$524K Ashburn

Days on Site: 10

$989K Leesburg

Days on Site: 10

$1.57M Round Hill

Days on Site: 10

$1.95M Purcellville

Days on Site: 10

$565K Ashburn

Days on Site: 10

$960K Leesburg

Days on Site: 10

$1.45M Ashburn

Days on Site: 10

$749K Aldie

Days on Site: 11

$739K Round Hill

Days on Site: 12

$850K Leesburg

Days on Site: 12

$1.25M Leesburg

Days on Site: 13

$445K Lovettsville

Days on Site: 13

$351K Lovettsville

Days on Site: 13

$489K Ashburn

Days on Site: 14

$995K Leesburg

Days on Site: 15

$769K Sterling

Days on Site: 15

$529K Sterling

Days on Site: 16

$687K Aldie

Days on Site: 16

$1.24M Purcellville

Days on Site: 16

$689K Aldie

Days on Site: 17

$1.39M Ashburn

Days on Site: 17


Next